23 listopadu, 2018

Darovací podmínky

Pravidla poskytování darů projektu Podpořit.cz

1. Definice používaných pojmů

Projekt Podpořit.cz – je charitativní, dobročinný projekt, jehož provozovatelem je Nadační fond Podpořit a jeho marketingový partner Podpořit Family s.r.o.

Nadační fond Podpořit – je nadační fond zapsaný v nadačním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. N 753.  IČO: 09714316, Sídlo: Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno. Telefonní číslo +420 737 862 188. E-mailová adresa: info@podporit.cz.

Účelem Nadačního fondu Podpořit je pomoc lidem ve složitých životních situacích, podpora humanitárních aktivit právnických osob, fyzických osob a neziskových organizací zejména se zaměřením na podporu projektů a aktivit zdravotně sociálního charakteru a jiných veřejných přístupů, za účelem získávání prostředků.

Podpořit Family s.r.o. – je marketingová agentura, která pro Nadační fond Podpořit zajišťuje veškeré marketingové a fundraisingové aktivity.

Partner příběhu – je fyzická nebo právnická osoba, která přispěje na podporu dobročinného příběhu. Tato osoba má právo být uveřejněna jako partner daného dobročinného příběhu.

Dárce – je fyzická nebo právnická osoba, jejíž záměrem je dobrovolně přispět formou peněžního daru na příběhy v rámci projektu Podpořit.cz.

Uživatel – je kterákoliv fyzická osoba, která jakýmkoliv způsobem projekt užívá, nebo si prohlíží webové stránky Podpořit.cz.

Obchod – je fyzická nebo právnická osoba, která zastupuje internetový obchod nebo poskytovatele služeb, kteří jsou ve smluvním vztahu s projektem. 

Příběhy – jsou jednotlivé dobročinné projekty, pro které jsou prostředky od dárců, uživatelů, partnerů příběhů a obchodů shromažďovány.

Zástupce příběhu – je fyzická nebo právnická osoba. Garantuje za daný dobročinný příběh, pro který jsou prostředky shromažďovány. 

Dobročinná sbírka – je sbírka založená provozovatelem a pořádaná ve prospěch Zástupce příběhu v rámci veřejné sbírky.

Cílová částka – je částka, která je nutná k naplnění jednotlivých příběhů. Cílová částka může být přesně určená nebo neomezená.

Platební brána – je zprostředkovatel jednoduché a bezpečné online platební metody. Zprostředkovatelem platební brány je Nadace VIA.

Služba – je možnost při nákupu přes projekt Podpořit.cz věnovat Částku ve prospěch Zástupce příběhu, vypočítanou z Hodnoty nákupu v Obchodu Uživatelem. Služba je Uživateli i Zástupci příběhu poskytována bezplatně, pokud nebude stanoveno jinak.

Hodnota nákupu – znamená částku v Korunách českých, včetně příslušných daní a poplatků, za kterou Uživatel koupí zboží nebo získá službu od Obchodu uvedeného mezi obchody na webové stránce projektu Podpořit.cz. 

Částka – je odměna, kterou provozovatel obdrží od Obchodu za zprostředkování nákupu Uživatelem. Odměnu provozovatel předá ve prospěch Dobročinné sbírky. Částka se vypočítává z hodnoty nákupu bez DPH, dopravy, balného a využitého slevového kuponu. (Týká se pouze obchodů a poskytovatelů služeb, kteří s provozovatelem spolupracují na základě affiliate nebo partnerského programu.) 

2. Činnosti provozovatele

2.1 Podářádní Dobročinných sbírek

2.1.1 Jednou z činností provozovatele je pořádání Dobročinných sbírek, jejichž cílem je opatření peněžních prostředků pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, zejména humanitární nebo charitativní povahy.

2.1.2 Při pořádání Dobročinných sbírek se provozovatel a/nebo Zástupce příběhu jménem provozovatele obrací na předem neurčený okruh Dárců, aby Dárci přispěli na stanovený veřejně prospěšný účel Dobročinné sbírky.

2.1.3 Dobročinné sbírky jsou organizovány podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách.

2.1.4 Činností provozovatele není shromažďování peněžních prostředků pro politické strany nebo politická hnutí.

2.2 Poskytování Služby

2.2.1 Provozovatel kromě pořádání Dobročinných sbírek poskytuje Službu, jejímž předmětem je činnost směřující k dosažení Cílové částky, která je podmíněná řádným a úplným uhrazením ceny nákupu/služby Uživatelem Obchodu nebo poskytovateli služby a zaplacením odměny Obchodu provozovateli.

2.2.2  Provozovatel není ani prodejcem ani dodavatelem zboží a služeb nabízených kterýmkoli Obchodem nebo poskytovatelem služby uvedených mezi Obchody. Obsahem Služby proto není mj. zajištění samotné transakce mezi Uživatelem a Obchodem. Provozovatel a Uživatel konstatují, že se jedná výhradně o vztah mezi Uživatelem a Obchodem a provozovatel tudíž neodpovídá za jakost a množství/rozsah poskytnutého zboží či služeb, neručí za splnění závazků z transakce uskutečněné Uživatelem s Obchodem, ani nenese žádnou odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s touto transakcí.

2.2.3  Provozovatel rovněž nenese žádnou odpovědnost za zboží nebo služby, které budou poskytnuty Uživateli ze strany Obchodu, zejména za jejich bezpečnost či užitečnost. Uživatel bere na vědomí, že některé zboží nebo služby mohou být případně nebezpečné. Uživatel je plně odpovědný za svá rozhodnutí a činy při používání zboží a využívání služeb. Provozovatel rovněž neposkytuje Uživatelům žádné poradenské služby týkající se zboží nebo služeb nabízených Obchodem. Informace na Podpořit.cz nepředstavují (ani nemohou být vykládány jako) prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro jakýkoliv konkrétní účel.

2.2.4 Následující podmínky pro poskytování Služby musí být splněny současně

a) Uživatel nemá zakázáno ve svém internetovém prohlížení Cookies; a

b) Uživatel nevyužívá službu AdBlock ve svém internetovém prohlížeči po případě nevyužívá jinou službu, která omezuje zobrazování reklamních sdělení; 

c) Uživatel využije k přístupu na internetové stránky Obchodu odkaz (link) umístěný v sekci Obchody na webových stránkách www.podporit.cz; a

d) Uživatel uskuteční nákup nebo objednávku zboží či služeb svým jménem na svůj účet; a

e) Obchod musí transakci zaznamenat, potvrdit a vyplatit odměnu z tohoto nákupu nebo objednávky provozovateli.

2.3 Poskytnutí reklamního prostoru pro obchody

2.3.1 Další činnost, kterou provozovatel poskytuje je reklamní prostor pro Obchody na webové stránce www.podporit.cz na základě dohody o spolupráci.  Tyto podmínky se nevztahují na Obchody, které s provozovatelem spolupracují na základě affiliate systému. 

2.3.2 Dohoda o spolupráci je dohoda uzavřená dle podmínek definovaných mezi provozovatelem a Obchodem a jejímž účelem je propagace zboží, služeb nebo činnosti Obchodu nebo poskytovatele služby. Konkrétní rozsah propagace, výši odměny včetně informace o zatížení provize DPH a případně další podrobnosti jsou stanoveny individuálně na základě vzájemné dohody mezi provozovatelem a Obchodem. 

2.3.3 Dohoda je uzavřena tím, že provozovatel po vzájemné dohodě s Obchodem vystaví darovací smlouvu a/nebo fakturu Obchodu, který ji následně proplatí. Dohoda o spolupráci není příkazní smlouvou ani smlouvou o obchodním zastoupením.

2.3.4 Metody propagace jsou marketingové a jiné obdobné činnosti provozovatele, kterými provozovatel propaguje zboží či služby Obchodu. Metodami propagace se rozumí zejména:

               a) umístění reklamního obsahu na webových stránkách provozovatele;

               b) uvedení reference na zboží či služby Obchodu

               c) rozeslání e-mailů informujících o zboží či službách Obchodu osobám, které s touto formou marketingu vyjádřily náležitý souhlas v souladu s právními předpisy;

               d) odkaz na zboží či služby Obchodu prostřednictvím sociálních sítí;

2.3.5 Provozovatel je povinen dbát na to, aby svou činností nepoškozoval či neohrožoval dobré jméno a pověst Obchodu či jím nabízeného zboží a služeb.

2.3.6  Provozovatel je oprávněn využít k propagaci Obchodu všech textových a obrazových materiálů, které jsou výsledkem tvůrčí činnosti Obchodu nebo ke kterým má Obchod platnou licenci, a které jsou provozovateli za tímto účelem Obchodem poskytnuty nebo zpřístupněny. Bez předchozího souhlasu Obchodu není provozovatel oprávněn použít poskytnuté materiály jinak než pro účely propagace Obchodu.

2.3.7  Obchod se zavazuje vyplatit provozovateli odměnu dle předem dohodnutých podmínek. Provozovatel se zavazuje, že tuto maximální možnou část věnuje ve prospěch Dobročinné sbírky.

2.3.8  Dohoda o spolupráci je uzavřena na předem dohodnutou dobu.

2.3.9 K zániku dohody o spolupráci může dojít výpovědí provozovatele nebo Obchodu. Výpověď musí být učiněna v písemné formě nebo e-mailem a doručena druhé smluvní straně, a to i bez udání důvodů. Dohoda o spolupráci zaniká dnem doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.

2.3.10 Vypovězením dohody ze strany Obchodu, nevzniká Obchodu nárok na vrácení již uhrazené odměny provozovateli.

2.3.11 Vypovězením dohody ze strany provozovatele, vzniká Obchodu nárok na vrácení jen té části odměny, po kterou provozovatel nebude vykonávat Službu.

2.4 Poskytnutí reklamního prostoru pro Partnery příběhu

2.4.1 Dohoda o spolupráci je dohoda uzavřená dle podmínek definovaných mezi provozovatelem a Partnerem příběhu a jejímž účelem je propagace služeb nebo činnosti Partnera příběhu. Konkrétní rozsah propagace, výši odměny včetně informace o zatížení provize DPH a případně další podrobnosti jsou stanoveny individuálně na základě vzájemné dohody mezi provozovatelem a Partnerem příběhu. 

2.4.2 Dohoda je uzavřena tím, že provozovatel po vzájemné dohodě s Partnerem příběhu vystaví darovací smlouvu a/nebo fakturu Partnerovi příběhu, který ji následně proplatí. Dohoda o spolupráci není příkazní smlouvou ani smlouvou o obchodním zastoupením.

2.4.3 Metody propagace jsou marketingové a jiné obdobné činnosti provozovatele, kterými provozovatel propaguje činnosti či služby Partnera příběhu. Metodami propagace se rozumí zejména:

               a) umístění reklamního obsahu na webových stránkách provozovatele;

               b) uvedení reference na činnosti či služby Obchodu příběhu

               c) rozeslání e-mailů informujících o činnostech či službách Obchodu příběhu osobám, které s touto formou marketingu vyjádřily náležitý souhlas v souladu s právními předpisy;

               d) odkaz na služby Partnera příběhu prostřednictvím sociálních sítí;

2.4.4 Provozovatel je povinen dbát na to, aby svou činností nepoškozoval či neohrožoval dobré jméno a pověst Partnera příběhu či jím nabízeného zboží a služeb.

2.4.5  Provozovatel je oprávněn využít k propagaci Partnera příběhu všech textových a obrazových materiálů, které jsou výsledkem tvůrčí činnosti Partnera příběhu nebo ke kterým má Partner příběhu platnou licenci, a které jsou provozovateli za tímto účelem Partnerem příběhu poskytnuty nebo zpřístupněny. Bez předchozího souhlasu Partnera příběhu není provozovatel oprávněn použít poskytnuté materiály jinak než pro účely propagace Partnera příběhu.

2.4.6  Partner příběhu se zavazuje vyplatit provozovateli odměnu dle předem dohodnutých podmínek. Provozovatel se zavazuje, že tuto maximální možnou část věnuje ve prospěch Dobročinné sbírky.

2.4.7  Dohoda o spolupráci je uzavřena na předem dohodnutou dobu.

2.4.8 K zániku dohody o spolupráci může dojít výpovědí provozovatele nebo Partnera příběhu. Výpověď musí být učiněna v písemné formě nebo e-mailem a doručena druhé smluvní straně, a to i bez udání důvodů. Dohoda o spolupráci zaniká dnem doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.

2.4.9 Vypovězením dohody ze strany Partnera příběhu, nevzniká Partnerovi příběhu nárok na vrácení již uhrazené odměny provozovateli.

2.4.10 Vypovězením dohody ze strany provozovatele, vzniká Partnerovi příběhu nárok na vrácení jen té části odměny, po kterou provozovatel nebude vykonávat činnosti k propagaci Partnera příběhu.

3.  Zahájení dobročinné sbírky

3.1 Každý, ať už fyzická nebo právnická osoba, může navrhnout provozovateli, aby v jeho prospěch nebo ve prospěch jiného založil a následně pořádal Dobročinnou sbírku. Návrh nezakládá povinnost provozovatele Dobročinnou sbírku založit a následně pořádat.

3.2 Návrhy na uspořádání Dobročinné sbírky budou primárně vyřizovány prostřednictvím projektu Podpořit.cz nebo prostřednictvím e-mailové adresy info@podporit.cz. Navrhovatel by měl v návrhu uvést své kontaktní údaje a představit účel Dobročinné sbírky, tedy objasnit, s jakým problémem může Dobročinná sbírka pomoci. 

3.3 Provozovatel si vyhrazuje právo založit Dobročinnou sbírku na základě vlastního uvážení.

4. Konání Dobročinné sbírky 

4.1 Při zakládání, organizaci, financování, propagaci a ukončení veřejných sbírek postupuje provozovatel v souladu se zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách.

4.2 Provozovatel zpravidla koná Dobročinné sbírky shromažďováním peněžních prostředků na bankovním účtu zřízeném pro tento účel u banky. Provozovatel si vyhrazuje právo konat Dobročinnou sbírku i jiným způsobem nebo kombinací více způsobů předpokládaných Aplikovatelnými právními předpisy.

4.3 Provozovatel účtuje o nákladech, výnosech, aktivech a pasivech jednotlivých Dobročinných sbírek tak, aby mohl prokázat soulad účetních záznamů s vyúčtováním Dobročinné sbírky. 

4.4 Provozovatel kryje náklady na pořádání Dobročinných sbírek rovněž z dobrovolných darů na provoz projektu Podpořit.cz. Tímto není dotčeno zákonné právo provozovatele použít na úhradu nákladů spojených s konáním Dobročinné sbírky část hrubého výtěžku Dobročinné sbírky do výše 5 %, pokud se tak provozovatel rozhodne.

5. Ukončení a vypořádání Dobročinné sbírky

5.1 Dobročinná sbírka je ukončena shromážděním peněžních prostředků nebo uplynutím doby, jež byla stanovena pro její konání. 

5.2 Po ukončení Dobročinné sbírky Provozovatel: 

a) poskytne Zástupci příběhu čistý výtěžek Dobročinné sbírky převodem na předem určený bankovní účet; nebo 

b) opatří věc potřebnou pro naplnění účelu Dobročinné sbírky a tuto převede do vlastnictví Zástupce příběhu, případně obstará a umožní Zástupci příběhu čerpat službu potřebnou pro naplnění účelu Dobročinné sbírky. 

5.3 Příjemce musí použít čistý výtěžek Dobročinné sbírky nebo poskytnutou věc anebo čerpanou službu výhradně ke stanovenému účelu Dobročinné sbírky. Plnění této povinnosti kdykoli prokáže provozovateli a/nebo Magistrátu hlavního města Prahy v souladu s § 24 odst. 5 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách. 

5.4 Dokončené Dobročinné sbírky jsou zveřejňovány na webových stránkách projektu Podpořit.cz.

5.5 Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit Dobročinnou sbírku i před uplynutím doby, jež byla stanovena pro její konání.

6. Dárce

6.1 Každý může být Dárcem do Dobročinné sbírky. Příspěvky je možné poskytnout prostřednictvím webových stránek projektu Podpořit.cz. Přispět je možné bankovním převodem, platební kartou online nebo kryptoměnami.

6.2 Hodnotu poskytnutého příspěvku do Dobročinné sbírky si Dárce může při splnění podmínek příslušné daňové právní úpravy odečíst od základu daně. Provozovatel za tímto účelem na žádost poskytne Dárci o poskytnutém příspěvku potvrzení.

6.3 V souvislosti s poskytnutím příspěvku do Dobročinné sbírky bude Dárci umožněno v libovolné výši přispět na činnost a provoz provozovatele. Takto shromážděné peněžní prostředky jsou především použity na mzdy zaměstnanců, marketingové aktivity, vývoj platformy a poplatky spojené s provozem Platební brány. 

6.4 Provozovatel nezveřejňuje ani neposkytuje žádné údaje o Dárcích s výjimkou případů, kdy s tím Dárci předem vyslovili souhlas a případů, kdy je to vyžadováno právními předpisy.

6.5 Jestliže dárce uvede v platebním formuláři e-mailovou adresu, bude mu na tento e-mail odeslána zpětná vazba o využití daru.

7. Dary do nadačního fondu Podpořit

7.1 Dárci mohou přispět darem do majetku Nadačního fondu s cílem podpořit činnost Nadačního fondu a účel, pro který byl Nadační fond Podpořit založen.

7.2 Nadační fond si vyhrazuje právo provést nadační příspěvek pouze ve prospěch takové Dobročinné sbírky, která odpovídá účelu Nadačního fondu.

 8. Závěrečná ustanovení 

8.1 Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti dne 1. prosince 2020. 

8.2 Provozovatel je oprávněn tato pravidla kdykoliv měnit a doplňovat. Změna či doplnění jsou účinné prvním dnem vystavení na webových stránkách projektu Podpořit.cz.