Obchodní podmínky | Podpořit.cz
23 listopadu, 2018

Obchodní podmínky

Podmínky užívání:

1. Úvodní ustanovení

Provozovatelem internetové služby dostupné na adrese www.podporit.cz, dále jen „Služba“, je společnost Podpořit Family s.r.o., IČO: 09154230, se sídlem: Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, neplátce DPH, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, telefonní číslo +420 737 862 188, dále jen „Provozovatel“.

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi Provozovatelem Služby a Spotřebitelem ohledně Služby, dále jen „Podmínky“. Každá osoba, která jakýmkoli způsobem službu užívá, dále jen „Uživatel“, je povinna seznámit se s těmito Podmínkami a v případě nesouhlasu Službu nevyužívat. Souhlas s Podmínkami Uživatel projeví při provádění jednoho ze způsobů transakce, kterou chce podpořit konkrétní dobročinný příběh, dále jen „Transakce“. Souhlas s Podmínkami Uživatel projeví  jakýmkoliv užíváním Služby.

1.2 Akceptováním Podmínek Uživatel vyslovuje souhlas s použitím prostředků komunikace na dálku tj. (elektronické pošty) pro uzavření smlouvy, jakož i pro její změny a zrušení a při veškeré související komunikaci s Provozovatelem.

1.3 Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoliv změnit bez předchozího upozornění. Pro Uživatele i Zakladatel příběhu jsou vždy platné a účinné Podmínky, které jsou zveřejněné na webové adrese podporit.cz. V případě nesouhlasu se změnou Podmínek musí Uživatel, popř. Zakladatel příběhu vyjádřit zasláním e-mailu na e-mailovou adresu: info@podporit.cz, nejpozději do 14 dnů od zveřejnění změněných Podmínek. V případě nesouhlasu se změnou Podmínek se má za to, že dotyčný odstupuje od Smlouvy.

1.4 Cílem Služby je umožnit Uživatelům podpořit příběh dobré věci tzn. Zakladatele příběhu, dále jen „ZP“ Uživatelem transakcí “nákupem” nebo bankovním převodem. Služba je pro Uživatele i Zakladatele příběhů provozována zdarma, pokud není uvedeno jinak.

2. Výklad definicí a pojmů

Provozovatel – Správce portálu Podpořit.cz je společnost Podpořit Family s.r.o., IČO: 09154230, se sídlem: Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, neplátce DPH, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, telefonní číslo +420 737 862 188

Uživatel – Každá osoba, která jakýmkoli způsobem službu užívá, nebo si prohlíží portál Podporit.cz

Služba – Činnost Provozovatele a možnost podpořit přes Podporit.cz Zakladatele příběhu Částkou v libovolné výši. Služba je Uživateli i Zakladateli příběhu poskytována zdarma, pokud není uvedeno jinak.

Podpora nákupem – Je myšleno podpoření ZP proklikem k prodávajícímu a následné provedení a zaplacení objednávky.

Příspěvek – Je libovolná částka, kterou zaplatí Uživatel Zakladateli příběhu.

Transakce – Transakcí je myšleno provedení Podpory nákupem a zaslání Příspěvku.

Zakladatel příběhu (ZP, popř. Autor příběhu) – uživatel jehož Příběh je zveřejněný na portálu Podporit.cz, čímž nabízí Uživatelům podpořit jeho  Příběh Nákupem nebo Příspěvkem.

Příběh – Prezentace, která představí informace o ZP a vysvětlí, proč by měli Uživatelé podpořit tento Příběh nákupem u Prodávajícího po případě podpořit Příběh na transparentní úče Provozovatele.

Cílová částka – Částka, kterou stanovuje ZP.

“Věnovali jste” – Částka, kterou uživatelé věnovali příběhu pomocí Podpory nákupem.

“Věnujete až xxx %” – Je částka, kterou Provozovatel vyplatí ZP po splnění podmínek. Je částkou, kterou provozovateli vyplácí prodávající. Tato částka je očištěna o DPH, o hodnotu dopravného a doběrečného. Po případě s dalšími náklady.

Osoba nepovinná k dani – Osoba, která nespadá pod definici v §5, zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Podpořit přímo – Je myšleno zaslání jakékoli Příspěvku na transparentní bankovní účet konkrétního Příběhu. Transparentní bankovní účet není ve vlastnictví Provozovatele, ale příslušné neziskové organizace, která příběh zajistila. Tudíž Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné Příspěvky.

3. Uzavření smlouvy a její obsah

3.1 Smlouva o poskytování Služby je uzavřena v okamžiku uskutečnění Příspěvku Uživatelem. Smlouva byla uzavřena ve chvíli, kdy Uživatel odsouhlasil podmínky smlouvy a odeslal Příspěvek nebo vykonal Podporu nákupem

3.3 Předmětem Služby je činnost webového portálu Podporit.cz, která směřuje k tomu, aby bylo dosaženo Cílové částky.

3.6 Provozovatel vynaloží maximální snahu, aby informace uvedené na webovém portálu Podporit.cz byly aktuální. Provozovatel však ani přesto neodpovídá za jejich úplnou správnost a pravdivost. Provozovatel je oprávněn tyto informace bez upozornění mazat, upravovat nebo doplňovat.

3.7. Provozovatel není ani prodejcem ani dodavatelem zboží a služeb nabízených kterýmkoliv Prodávajícím nebo poskytovatelem služby uvedených mezi Obchody. Obsahem Služby proto není mj. zajištění samotné transakce mezi Uživatelem a Prodávajícím nebo poskytovatelem služby. Provozovatel a Uživatel konstatují, že se jedná výhradně o vztah mezi Uživatelem a Prodávajícím nebo poskytovatelem služby a Provozovatel tudíž neodpovídá za jakost a množství/rozsah poskytnutého zboží či služeb, neručí za splnění závazků z transakce uskutečněné Spotřebitelem s Prodávajícím nebo poskytovatelem služby, ani nenese žádnou odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s touto transakcí.

3.8 Provozovatel rovněž nenese žádnou odpovědnost za zboží nebo služby, které budou poskytnuty Uživateli ze strany Prodávajícího nebo poskytovatele služby, zejména za jejich bezpečnost či užitečnost. Uživatel bere na vědomí, že některé zboží nebo služby mohou být případně nebezpečné. Uživatel je plně odpovědný za svá rozhodnutí a činy při používání zboží a využívání služeb. Provozovatel rovněž neposkytuje Uživatelům žádné poradenské služby týkající se zboží nebo služeb nabízených Prodejcem nebo poskytovatelem služby. Informace na Podporit.cz nepředstavují (ani nemohou být vykládána jako) prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro jakýkoliv konkrétní účel.

3.9 Následující podmínky pro poskytování služby musí být splněny současně

 • Uživatel nemá zakázáno ve svém internetovém prohlížení Cookies; a
 • Uživatel nevyužívá službu AdBlock ve svém internetovém prohlížeči po případě nevyužívá jinou službu, která omezuje zobrazování reklamních sdělení; a
 • Uživatel využije k k přístupu na internetové stránky Prodávajícího nebo poskytovatele služby odkaz (link) umístěný v sekci Obchody na Podporit.cz; a
 • Uživatel uskuteční nákup nebo objednávku zboží či služeb svým jménem na svůj účet; a
 • Prodávající nebo poskytovatel služby musí transakci zaznamenat, potvrdit a vyplatit provizi z tohoto nákupu nebo objednávky Provozovateli.

3.8 Podmínky pro výplatu Cílové částky získané pro podpoření Příběhu ZP v rámci služby jsou tyto:

3.8.1 Výplata bude provedena bezhotovostní nebo hotovostní formou, a to na bankovní účet po případě hotovostí přímo do rukou Zakladatele příběhu. (Součástí je podepsání darovací smlouvy).

3.8.2 Výplata se provádí výhradně v Korunách českých;

3.8.3 Náklady spojené s výplatou nese Zakladatel příběhu. Částka spojená s výplatou může být stržena z Cílové částky, nebo jinak jak se dohodne Provozovatel a Zakladatel příběhu. Bezhotovostní platba je zcela bez poplatků.

3.8.4 Zakladatel příběhu je povinen udržovat údaje pro provedení výplaty v aktuálním a bezchybném stavu. V případě, že vzniknou Provozovateli náklady s opětovným provedením výplaty, a to z důvodu chybně zadaných nebo neúplných údajů pro výplatu, může být Cílová částka k výplatě snížena o náklady spojené s opětovným provedením výplaty. Provozovatel nenese odpovědnost za zaslání peněz Zakladateli příběhu, pokud údaje pro výplatu nejsou nebo nebyly správné či úplné.

4. Platební podmínky (Podmínky příspěvku)

4.1 Uzavřením smlouvy o příspěvku na dobrou věc dává dárce webovému portálu Podpořit.cz souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do dob jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které dárce uvede při zaslání platby, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

4.2 Dárcem se může stát jakákoli osoba starší 18 let. Veškeré transakce jsou prováděné v měně Kč (korun českých). Jestliže dárce uvede při úhradě daru e-mailovou adresu, budeme se vždy snažit zaslat mu vyhodnocení příběhu, na který svým darem přispěl.

5. Ochrana osobních údajů a podmínky užívání portálu Podpořit.cz

5.1 Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které mu budou poskytnuty Uživatelem, jsou důvěrné, budou použity pouze v souvislosti s plněním Smlouvy o poskytnutí Služby a nebudou jinak zveřejněny ani poskytnuty třetí straně, s výjimkou případů spojených s platebním stykem, tedy výplatou Cílové částky. Uživatel dává Provozovateli svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu Smlouvy o poskytování služby, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Uživatel dále dává Provozovateli svůj souhlas ke shromažďování a zpracování svých osobních údajů pro účely zasílání aktuálních informací o projektech Provozovatele a jiných marketingových a obchodních sdělení Provozovatele, jakož i pro účely vnitřní analýzy Provozovatele, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

5.2 Zpracování osobních údajů Uživatele

5.2.1 Osobními údaji se rozumí informace o Uživateli na základě, kterých ho lze přímo či nepřímo identifikovat. Portál Podpořit.cz zpracovává pouze osobní údaje, které mu Uživatelé poskytují v souvislosti s využíváním Služby.

5.2.2 Nejčastěji se jedná o údaje, které Uživatel poskytne Provozovateli v rámci registrace ke Službě a pro její plné využívání: Jméno a příjmení, Email, další nepovinné informace, které Uživatel sám sdělí v registračním formuláři nebo je upraví ve svém Uživatelském účtu. (např. věk, pohlaví).

5.2.3 Jestliže se Uživatel přihlašuje ke svému Uživatelskému účtu prostřednictvím třetích stran, jako jsou Sociální sítě Facebook a Google, tyto aplikace Provozovateli umožňují sdílení některých údajů Uživatele v rozsahu jimi stanoveném. Pro bližší informace si prostudujte podmínky třetích stran.

5.2.4 Jedná se i o údaje, které Provozovatel získá, když Uživatel Službu používá, a to: IP adresa, soubory cookies, případně jiný online identifikátor, podrobnosti o tom, jak službu využívá.

5.2.5. Hlavní účely zpracování osobních údajů Provozovatelem jsou:

a) Možnost Uživatele plně využít Službu, o kterou projevil zájem (včetně informování o věnované částce) – jedná se o osobní údaje, které Provozovateli Uživatel poskytne, a které získá, když službu využívá.

b) Zajištění neustálé funkčnosti a zlepšování webových stránek Podporit.cz, včetně zajištění bezpečnosti osobních údajů Uživatelů – jedná se o osobní údaje, které Provozovatel získá, když Uživatel službu používá.

c) Provozovatel dále tyto údaje využívá pro tyto účely:

 • Zlepšování kvality poskytované Služby, její obsah a vývoj nových – jedná se o osobní údaje, které Provozovatel získá, když Uživatel službu používá.
 • Ochrana práv Provozovatele – jedná se o osobní údaje, které Provozovatel získá, když Uživatel službu používá.
 • Ke statistickým účelům (v této souvislosti jsou většinou osobní údaje Uživatelů agregovány tak, že nelze určit jejich totožnost)

d) Osobní údaje Spotřebitele může Poskytovatel zpracovávat pouze na základě uděleného souhlasu Spotřebitelem, který tento uděluje při Registraci Spotřebitele.

5.3 Zpracování osobních údajů Zakladatele příběhu

5.4 Doba zpracovávání osobních údajů

5.4.1 Osobní údaje jsou Provozovatelem uchovávány jen po dobu nezbytně nutnou k účelům jejich zpracování. Průběžně ověřuje, zda je potřeba nadále uchovávat a zpracovávat určité osobní údaje potřebné k určitému účelu. V případě, že zjistí, že některé osobní údaje není nutné pro žádný z účelu uchovávat a zpracovávat, tyto osobní údaje zlikviduje či anonymizuje.

5.4.2 Osobní údaje Uživatele potřebné pro využívání Služby, zpracovávané na základě jeho souhlasu, budou zpracovány po dobu trvání smluvního vztahu mezi Uživatelem a Provozovatelem a dále 12 měsíců poté nebo do doby, dokud Uživatel souhlas neodvolá.

5.4.3 Také jsou ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje, tj. údaje o udělení/odvolání souhlasu a údaj o tom, z jakého důvodu byla registrace ukončena.

5.5. Všechny osobní údaje Uživatelů, které Provozovatel zpracovává a shromažďuje, uchovává v zabezpečené databázi, kde jsou chráněné v maximální možné míře. Provozovatel se zavazuje, že vynaloží maximální úsilí k tomu, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů. Nenese ale odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v jejichž důsledku tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům a/nebo k Uživatelskému účtu a/nebo k příslušné databázi Podporit.cz, a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. Provozovatel provádí pravidelnou kontrolu, zda systém neobsahuje slabá místa a zavazuje se používat taková opatření, aby, pokud možno nedošlo k neoprávněnému přístupu k osobním údajům. Tato opatření bude pravidelně aktualizovat.

5.6.1 Osobní údaje Uživatelů jsou Provozovatelem zpřístupněny jeho zaměstnancům a spolupracovníkům v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností.

5.6.2 Osobní údaje Uživatelů jsou Provozovatelem předávány třetím osobám, jejichž odborných a specializovaných služeb Provozovatel využívá při plnění jeho závazků a povinností. Takovými třetími osobami jsou:

 • Osoby, které zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které Provozovatel pro Služby využívá
 • Osoby, které pro Provozovatele zajišťují podpůrné technické a serverové služby
 • Osoby, kterým Provozovatel poskytuje údaje za účelem analýzy návštěvnosti webových stránek
 • Provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou

Těmito třetími subjekty mohou být společnosti se sídlem, jak na území České republiky, tak i se sídlem v členském státě EU, případně i se sídlem v třetí zemi, tj. mimo EU.

5.7 Práva subjektů údajů

5.8.1. Práva uživatelů, o která Provozovatel zpracovává osobní údaje jsou:

 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na opravu osobních údajů;
 • právo na výmaz osobních údajů;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů;
 • právo na přenositelnost osobních údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů;
 • právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů.

Další informace týkající se práv Spotřebitelů a podmínek k nim se vztahujících obsahují právní předpisy na poli ochrany osobních údajů (včetně nařízení EU č. 2016/679).

5.9.1 K uplatnění některého z práv Uživatele se můžete na Provozovatele obrátit e-mailem na info@podporit.cz

5.9.2 Provozovatel je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění, je oprávněn vykonávat majetková práva k obsahu Portálu Podporit.cz. Obsah Portálu Podporit.cz nelze uchovávat, upravovat ani šířit bez souhlasu Provozovatele.

5.9.3 Provozovatel má právo, ale ne povinnost, neustále monitorovat obsah Portálu Podporit.cz k zajištění chodu portálu. Provozovatel si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění smazat veškerý takový obsah, který je nebo může být považován za nevhodný či v rozporu s platnými právními předpisy, jakož i právo na úpravu, změnu, smazání a zákaz jakéhokoliv obsahu, který považuje za jinak závadný.

5.9.4 Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškeré diskuze, komentáře, hodnocení, zprávy v diskusním fóru či ve facebook skupinách a/nebo v jiných komunikačních kanálech jsou veřejné, nikoliv soukromé, a mohou být tedy přečteny bez vědomí Uživatele. Veškerá komunikace, která bude probíhat na Portálu Podporit.cz (v diskusních fórech, facebook skupinách, chat místnostech nebo jinde) se považuje za veřejnou. Publikováním komentářů, zpráv, nebo jiných informací na portálu Podporit.cz Uživatel poskytuje Provozovateli právo používat tyto informace, komentáře a zprávy k reklamním účelům, propagaci, výzkumu trhu nebo k jinému účelu v rámci právních předpisů.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Veškeré smluvní vztahy mezi Provozovatelem a Uživatelem se řídí právními předpisy České republiky.

6.2 Smluvní vztahy Provozovatele a Uživatele, které výslovně neupravují tyto Všeobecné obchodní podmínky, se řídí zejm. zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně uživatele, v platném znění.

6.3 Pokud se jakékoli ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto Obchodních podmínek. Provozovatel a Uživatel se zavazují nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami jako celkem.

6.4 Tyto Obchodní podmínky jsou platné s účinností od 1.12. 2018.